ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου υποστηρίζει την ανάπτυξη των Φ/Β συστημάτων για οικιακή χρήση με το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οικιακά φωτοβολταϊκά είναι τα συστήματα που εγκαθίστανται στην οροφή κατοικιών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία.

Το Σχέδιο Χορηγιών αφορά μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας («Νet-Μetering»). Δηλαδή, στις μονάδες που θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά με το συγκεκριμένο σχέδιο, στο κάθε σπίτι θα υπάρχουν δύο μετρητές. Ο ένας θα μετρά κανονικά την κατανάλωση της οικίας και ο δεύτερος θα μετρά την παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος, που θα διοχετεύεται στο δίκτυο. Τέλος κάθε διμήνου, όπως και τώρα, η ΑΗΚ θα μετρά πόσες κιλοβατώρες κατανάλωσε η οικία, πόσες παρήγαγε, θα υπολογίζει τη διαφορά και ανάλογα θα χρεώνει το νοικοκυριό ή και θα του επιστρέφει χρήματα.

Οι ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών θα καθοριστούν με Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού, μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το Νόμο.

Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να πληρούν τις προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας που τίθονται από το Σχέδιο Χορηγιών.

Το Σχέδιο Χορηγιών καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες εγκατάστασης του εξοπλισμού. Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα μέρη του εξοπλισμού τα οποία καλύπτονται από το Σχέδιο καθορίζονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων και στον οδηγό ενεργειακών επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για τα οικιακά Φ/Β συστήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου: www.cie.org.cy (Σχέδια Χορηγιών και Οδηγοί).